Landskab & Byrum, Strategi & brugerprocessor

Skolen ved Søerne

Ny åben skolegård, et aktivt byrum for lokalområdet

Anlæggelse af nyt åbent klimasikret byrum og skolegård – ca. 5.100 m 2 .
Med åbningen af skolegården ønskes det at placere skolen som en aktiv del af Frederiksbergs grønne
gader og offentlige rum. Projektets intention er at sætte dagsorden og være forbillede for
kommende skolegårdsrenoveringer. Skolegården skal med sine nye aktiviteter og udelæringsrum
række ud og invitere til brug også om eftermiddagen og om aftenen. Den skal anspore til nye
samarbejder og gøre skolen til en naturlig del af de lokale beboeres nærmiljø ved, i synergi med de
tilstødende gaders grønne beplantninger, at blive en positiv grøn pause i den ellers tæt bebyggede
bydel.
Skolen huser indskoling – fra 0. – 5. årgang samt alle SFO-funktioner, og skolegårdens design er derfor
målrettet de mindre børns aktivitetsbehov, og tilgodeser varierede legetyper og motoriske behov.
Der er fokus på at muliggøre leg i forskellige fællesskaber, hvor brug af sanser og hvor
aktivitetsniveauet er varieret fra lavt til højt tempo.

Sted: Frederiksberg
Bygherre: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Skolen ved Søerne
Team: Hartvig Consult (Rådgivende ingeniører på LAR), AB Clausen A7S, OK Nygaard, Glyholt Grafisk Design
Ydelse: Totalrådgivning

Fotograf/illustrationer: ETN Arkitekter

Brugerinddragelse og klimasikring: Vi har arbejdet i forskellige grupper på tværs af skole, lokalområde, børn og voksne og det har givet anledningen til fantastiske idéer og mange god samtaler og nye netværk mellem skole, beboere og bruger af skolen. Samtidig har arbejdet udmøntet sig i at skolegården er udpeget som LAR-område som en såkaldt recipient for regnvand ved skybrudshændelser.

Skolegården aftager derfor nu overfladevandet fra de tilstødende gader og
skolens tagflader samt fra gården selv og forsinker det i både åbne og lukkede regnvandsmagasiner. Yderligere er der skabt et aktivt dyrkningsfællesskab hvor lokalområdet sammen kan dyrke grøntsager og sommerblomster i det nye Vækstværk.

Mens projektet blev anlagt – og der blev gravet ud til de store regnvandsmagasiner, som liger under “Dybet” i skolegården – stødte man igen på nye dele af en allerede kendt pestkirkegård med 54 kortlagte begravelser.

Sammen med Københavns Bymuseum blev de nye begravelser og fund registreret og imens kunne skolens elever følge nysgerrigt med. Den fæle historie om pesten, der hærgede i København i 1711 er formidlet med grafisk udsmykning i skolegården – og særligt i “Dybet” – betonskålen, som er en del af skybrudssikringen – kan man se historien om pesten.